This issue tracker has been migrated to GitHub, and is currently read-only.
For more information, see the GitHub FAQs in the Python's Developer Guide.

Search for users
Username Realname GitHub
Username GitHub Real name Organisation
[hidden]   Siggy [hidden]
[hidden]   Eduardo Fernandez Corrales [hidden]
[hidden]   Christian Kissner [hidden]
[hidden]   Willem Broekema [hidden]
[hidden]   Joshua Macy [hidden]
[hidden]   Jürgen Hermann [hidden]
[hidden]   Will Partain [hidden]
[hidden]   Jeff Davis [hidden]
[hidden]   Hans-Joachim Widmaier [hidden]
[hidden]   Dustin Boswell [hidden]
[hidden]   Martin D Katz, Ph.D. [hidden]
[hidden]   Daniel Haertle [hidden]
[hidden]   Charles Hixson [hidden]
[hidden]   Hernan Foffani [hidden]
[hidden]   Viktor Ferenczi [hidden]
[hidden]   Lorien Dunn [hidden]
[hidden]   David Abrahams [hidden]
[hidden]   Fredrik Borg [hidden]
[hidden]   Joe Kuan [hidden]
[hidden]   Robert Drach [hidden]
[hidden]   John Cook [hidden]
[hidden] *   Gustavo Niemeyer [hidden]
[hidden] *   Sean Reifschneider [hidden]
[hidden]   Emile van Sebille [hidden]
[hidden]   Idcmp [hidden]
[hidden]   Viktor Fougstedt [hidden]
[hidden] * vsajip Vinay Sajip [hidden]
[hidden]   Grant Monroe [hidden]
[hidden]   SourceForge Robot [hidden]
[hidden]   Peter Wilson [hidden]
[hidden]   Jens Quade [hidden]
[hidden]   Peter Maxwell [hidden]
[hidden]   Ilya Sandler [hidden]
[hidden]   Tomasz Kowaltowski [hidden]
[hidden]   John J Lee [hidden]
[hidden]   Stephen McInerney [hidden]
[hidden]   Andrei Tovtchigretchko [hidden]
[hidden]   HERMAN Etienne [hidden]
[hidden]   Fergal Mc Carthy [hidden]
[hidden]   douglas orr [hidden]
[hidden] *   Andrew Dalke [hidden]
[hidden]   Juan M. Bello Rivas [hidden]
[hidden]   Xavier Lagraula [hidden]
[hidden]   Eike Hanus [hidden]
[hidden]   Brad Allen [hidden]
[hidden] * mjpieters Martijn Pieters [hidden]
[hidden]   David M. Cooke [hidden]
[hidden]   Martin Jost [hidden]
[hidden]   Fazal Majid [hidden]
[hidden]   Stephen Hansen [hidden]
[hidden]   Eddie Parker [hidden]
[hidden]   Russell Turpin [hidden]
[hidden]   Jon Riehl [hidden]
[hidden]   Stian Soiland [hidden]
[hidden]   Michael Klatt [hidden]
[hidden] *   Edward Loper [hidden]
[hidden]   Michel Pelletier [hidden]
[hidden]   Kevin Rodgers [hidden]
[hidden]   Douglas Shawhan [hidden]
[hidden]   Dinu C. Gherman [hidden]
[hidden]   Bernhard Reiter [hidden]
[hidden] *   Nick Bastin [hidden]
[hidden]   Thomas Hazel [hidden]
[hidden]   Michael Scharf [hidden]
[hidden]   Gábor BORGULYA [hidden]
[hidden]   Martin Casado [hidden]
[hidden]   dann frazier [hidden]
[hidden]   Pavel Khmelinsky [hidden]
[hidden]   Frederic Giacometti [hidden]
[hidden]   Yakov Markovitch [hidden]
[hidden]   Ralph Seguin [hidden]
[hidden]   Chris Withers [hidden]
[hidden]   Evan Simpson [hidden]
[hidden]   Jeff Largent [hidden]
[hidden]   Greg Copeland [hidden]
[hidden]   Robert Minsk [hidden]
[hidden]   Daniel Graham [hidden]
[hidden]   Mike Looijmans [hidden]
[hidden]   Armin Steinhoff [hidden]
[hidden]   David Waggle [hidden]
[hidden]   Bryan Nollett [hidden]
[hidden]   Kevin Altis [hidden]
[hidden]   Steve Pike [hidden]
[hidden]   Matthew King [hidden]
[hidden]   Charles Schwieters [hidden]
[hidden]   Alankar Misra [hidden]
[hidden]   Ernst Jan Plugge [hidden]
[hidden]   Deleted User weoweo [hidden]
[hidden]   Rick Jones [hidden]
[hidden]   carlos herrera [hidden]
[hidden]   Elmar Sonnenschein [hidden]
[hidden]   Hans Nowak [hidden]
[hidden]   Paul M. Dubuc [hidden]
[hidden]   Stephan A. Terre [hidden]
[hidden]   Shih-Hao Liu [hidden]
[hidden] *   Nicholas Riley [hidden]
[hidden]   Alexandre Fayolle [hidden]
[hidden]   jeremy bornstein [hidden]
[hidden]   Matthew Cowles [hidden]
[hidden]   Drew Whitehouse [hidden]
[hidden]   Michael Abbott [hidden]
[hidden]   Ole H. Nielsen [hidden]
[hidden]   Erik Andersén [hidden]
[hidden]   fredriks [hidden]
[hidden]   Jens Krinke [hidden]
[hidden]   Ben Hutchings [hidden]
[hidden]   Danny Yoo [hidden]
[hidden]   wah meng wong [hidden]
[hidden]   birgit kellner [hidden]
[hidden]   Philip Hunt [hidden]
[hidden]   Gary Herron [hidden]
[hidden]   chris tignor [hidden]
[hidden] * jcea Jesús Cea Avión [hidden]
[hidden]   David Dyck [hidden]
[hidden]   Chema Cortés [hidden]
[hidden] d-maurer Dieter Maurer [hidden]
[hidden]   Sean 'Shaleh' Perry [hidden]
[hidden]   Ben Escoto [hidden]
[hidden]   Charles Harris [hidden]
[hidden]   Henrik Weber [hidden]
[hidden] *   Gerhard Häring [hidden]
[hidden]   Allan Digiby [hidden]
[hidden]   Ralf W. Grosse-Kunstleve [hidden]
[hidden]   Markus Daniel [hidden]
[hidden]   Jonathan Hogg [hidden]
[hidden]   Artur Zaprzała [hidden]
[hidden]   Dave Smith [hidden]
[hidden] *   Ian Bicking [hidden]
[hidden]   Peter Sidor [hidden]
[hidden]   asbjorn christensen [hidden]
[hidden]   Dylan Jay [hidden]
[hidden]   Gary Capell [hidden]
[hidden]   Colin J. Williams [hidden]
[hidden]   W. G. Mitchener [hidden]
[hidden]   Patrick Day [hidden]
[hidden]   Matthew Brecknell [hidden]
[hidden]   Niki Spahiev [hidden]
[hidden]   Zooko O'Whielacronx [hidden]
[hidden]   paul rubin [hidden]
[hidden] *   Piers Lauder [hidden]
[hidden]   Troels Walsted Hansen [hidden]
[hidden]   Scott VW [hidden]
[hidden]   Matthew Leather [hidden]
[hidden] dgrisby Duncan Grisby [hidden]
[hidden]   W. Eliot Kimber [hidden]
[hidden]   John D. Heintz [hidden]
[hidden]   UoC COSC Programmers [hidden]
[hidden]   Mario Ruggier [hidden]
[hidden]   Jim Hill [hidden]
[hidden]   Dell'Aiera Pol [hidden]
[hidden]   Michael Stone [hidden]
[hidden]   Mihai [hidden]
[hidden]   Steve Purcell [hidden]
[hidden]   Gordon B. McMillan [hidden]
[hidden]   William S. Annis [hidden]
[hidden]   Andrew Csillag [hidden]
[hidden]   John Shipman [hidden]
[hidden]   Dan Egnor [hidden]
[hidden]   Rik Kabel [hidden]
[hidden]   Em Adespoton [hidden]
[hidden]   Thiep Duong [hidden]
[hidden]   Roeland Rengelink [hidden]
[hidden]   Joe Kelly [hidden]
[hidden]   Mark J [hidden]
[hidden]   M.Hampton [hidden]
[hidden]   Billy G. Allie [hidden]
[hidden]   Florent Rougon [hidden]
[hidden]   Paul Spencer [hidden]
[hidden]   Tim Hochberg [hidden]
[hidden]   Michael Gilfix [hidden]
[hidden]   Stephan R.A. Deibel [hidden]
[hidden]   Daniel Mahler [hidden]
[hidden]   Michael Zarnstorff [hidden]
[hidden]   Rich Salz [hidden]
[hidden]   John Asmuth [hidden]
[hidden]   Mike C. Fletcher [hidden]
[hidden]   Paul Sidorsky [hidden]
[hidden]   Martin Preishuber [hidden]
[hidden]   James Matthew Farrow [hidden]
[hidden]   Jeffrey Chang [hidden]
[hidden]   Amit Patel [hidden]
[hidden]   Francesc Altet [hidden]
[hidden]   Ken Lalonde [hidden]
[hidden] * brianquinlan Brian Quinlan [hidden]
[hidden]   Kent Engström [hidden]
[hidden]   Bent Nagstrup Terp [hidden]
[hidden]   Mihai Ibanescu [hidden]
[hidden]   Andrew Bennetts [hidden]
[hidden]   John Quigley [hidden]
[hidden]   Edward Kandrot [hidden]
[hidden]   Jason Lowe [hidden]
[hidden]   Tom Epperly [hidden]
[hidden]   Jonathan Wight [hidden]
[hidden]   James G. sack (jim) [hidden]
[hidden]   Mitchell L Model [hidden]
[hidden]   Bernard Niset [hidden]
[hidden]   Luis P Caamano [hidden]
[hidden]   Stephen A. Langer [hidden]
[hidden]   Tibs (Tony J. Ibbs) [hidden]
[hidden]   Talin [hidden]
[hidden]   Jeffrey C. Ollie [hidden]
[hidden]   yunzhao [hidden]
[hidden]   Markus F.X.J. Oberhumer [hidden]
[hidden]   Travis Hume [hidden]
[hidden]   Max Neunhöffer [hidden]
[hidden]   Joseph Wayne Norton [hidden]
[hidden]   Audun Arnesen Nordal [hidden]
[hidden]   Ronny De Winter [hidden]
[hidden]   Dave Cinege [hidden]
[hidden]   Masanori Omote [hidden]
[hidden]   Michael Piotrowski [hidden]
[hidden]   Richard Brodie [hidden]
[hidden]   Luigi Ballabio [hidden]
[hidden]   Dave Brueck [hidden]
[hidden]   peter nordlund [hidden]
[hidden]   Mathias Palm [hidden]
[hidden]   Jim Jewett [hidden]
[hidden]   Greg Welch [hidden]
[hidden]   Alan Meyer [hidden]
[hidden]   Ryan Wilcox [hidden]
[hidden]   M. Ibaraki [hidden]
[hidden]   Mitch Chapman [hidden]
[hidden]   Paul Boddie [hidden]
[hidden]   Josh Cogliati [hidden]
[hidden]   Brian Hoenig [hidden]
[hidden]   Mark Rowe [hidden]
[hidden]   David J. Ritchie [hidden]
[hidden]   Jonathan Mark [hidden]
[hidden]   Kerim Borchaev [hidden]
[hidden]   Sven Rubben [hidden]
[hidden]   Dirk Reiners [hidden]
[hidden]   Andrew R Gross [hidden]
[hidden]   Simo Salminen [hidden]
[hidden]   John Buell [hidden]
[hidden]   Sverker Nilsson [hidden]
[hidden]   Michael McLay [hidden]
[hidden]   Bruce Sherwood [hidden]
[hidden]   Gary H. Loechelt [hidden]
[hidden]   Daniel Popowich [hidden]
[hidden]   John W Lewis [hidden]
[hidden]   Brian Zhou [hidden]
[hidden]   Ondrej Palkovsky [hidden]
[hidden]   Ruben Marquez [hidden]
[hidden]   Darryl Dixon [hidden]
[hidden]   James Richardson [hidden]
[hidden]   Jacques A. Vidrine [hidden]
[hidden]   Michael McCandless [hidden]
[hidden]   Matthias Baas [hidden]
[hidden]   allan bailey [hidden]
[hidden]   Sandy Norton [hidden]
[hidden]   Dan Grassi [hidden]
[hidden]   Jason R. Mastaler [hidden]
[hidden]   te [hidden]
[hidden]   Tarn Weisner Burton [hidden]
[hidden]   Oliver Pitzeier [hidden]
[hidden]   Michael Krause [hidden]
[hidden]   Robert Roy [hidden]
[hidden]   Grzegorz Makarewicz [hidden]
[hidden]   Cl. Schmidt [hidden]
[hidden]   Tom Fillmore [hidden]
[hidden]   Suchandra Thapa [hidden]
[hidden] * jneb Jurjen N.E. Bos [hidden]
[hidden]   Barry Kumnick [hidden]
[hidden]   Burton Radons [hidden]
[hidden]   Ha Shao [hidden]
[hidden]   Deleted User micahs [hidden]
[hidden]   Jason Harper [hidden]
[hidden]   Marc Culler [hidden]
[hidden] *   Johannes Gijsbers [hidden]
[hidden]   Jürgen A. Erhard [hidden]
[hidden]   John Merritt [hidden]
[hidden]   Matthias Kirst [hidden]
[hidden] *   Χρήστος Γεωργίου (Christos Georgiou) [hidden]
[hidden]   Sami Hangaslammi [hidden]
[hidden]   kent sin [hidden]
[hidden]   kevin davidson [hidden]
[hidden]   Daniel Ortmann [hidden]
[hidden]   Fredrik Juhlin [hidden]
[hidden]   Larry Meyn [hidden]
[hidden]   P. de Jong [hidden]
[hidden]   Quentin Crain [hidden]
[hidden]   Doug Zongker [hidden]
[hidden]   Robert Stewart [hidden]
[hidden]   Ryan Morillo [hidden]
[hidden]   Damien Wyart [hidden]
[hidden]   Horst Eyermann [hidden]
[hidden]   Benjamin Schollnick [hidden]
[hidden]   Jeff Whitaker [hidden]
[hidden]   Achim Gaedke [hidden]
[hidden]   Morten W. Petersen [hidden]
[hidden]   Behrang Dadsetan [hidden]
[hidden]   Marcus Felipe Pereira [hidden]
[hidden]   Dan Parisien [hidden]
[hidden]   Fahri Basegmez [hidden]
[hidden]   Jason Erickson [hidden]
[hidden]   Johannes Nicolai [hidden]
[hidden]   Richard Moseley [hidden]
[hidden]   Ng Pheng Siong [hidden]
[hidden]   Klaus-G. Meyer [hidden]
[hidden]   Andreas Dietrich [hidden]