This issue tracker has been migrated to GitHub, and is currently read-only.
For more information, see the GitHub FAQs in the Python's Developer Guide.

Author otto
Recipients BreamoreBoy, georg.brandl, gvanrossum, gward, jerith, mark.dickinson, mrabarnett, otto, palfrey, terry.reedy, tlynn
Date 2012-04-12.06:56:01
SpamBayes Score -1.0
Marked as misclassified Yes
Message-id <1334213761.91.0.764216809137.issue1859@psf.upfronthosting.co.za>
In-reply-to
Content
In previous comment: (eg. Wordwrap in Python) -> (wordwrap() in PHP)

Some examples of how this function works on text blocks:

Original text:

--
*Maksaako riippuvuus yksittäisestä ohjelmistoyritykstä Helsingille vuosittain 3,4 miljoonaa euroa?*


Helsingin kaupungin raportti OpenOffice-pilottihankkeesta tuottaa kaupunkilaisille enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kaupunki kokeili avoimen lähdekoodin hyötyohjelmistopakettia kaupunginvaltuuston jäsenten kannettavissa tietokoneissa kymmenen kuukauden ajan vuonna 2011. Ohjelmistopaketti sai käyttäjiltä laajan hyväksynnän. Kokeilun päätyttyä kaupunki tuotti pilotista raportin, jonka mukaan OpenOfficen käyttöönotto koko virkamieskunnalle tulisi hyvin kalliiksi.

"Kaupungin raportti väittää, että maksaisi 3,4 miljoonaa euroa vuodessa käyttää OpenOfficea. Luku vaikuttaa yllättävän isolta ja raportti ei selosta, miten lukuun on päädytty," sanoo Otto Kekäläinen, Euroopan vapaiden ohjelmien säätiö (Free Software Foundation Europe, FSFE), Suomen paikalliskoordinaattori. "Ilman tarkkoja tietoja, luku vaikuttaa perusteettomalta." Ilmeisesti Helsingin hallinto ei raporttia laatiessaan edes ollut yhteydessä yleisiin OpenOffice-palveluiden tarjoajiin tiedustellaakseen hintoja.
--

Applying
msg.message_body = textwrap.fill(msg.message_body_unwrapped, 75)

--
 *Maksaako
riippuvuus yksittäisestä ohjelmistoyritykstä Helsingille vuosittain
3,4 miljoonaa euroa?*   Helsingin kaupungin raportti OpenOffice-
pilottihankkeesta tuottaa kaupunkilaisille enemmän kysymyksiä kuin
vastauksia. Kaupunki kokeili avoimen lähdekoodin
hyötyohjelmistopakettia kaupunginvaltuuston jäsenten kannettavissa
tietokoneissa kymmenen kuukauden ajan vuonna 2011. Ohjelmistopaketti
sai käyttäjiltä laajan hyväksynnän. Kokeilun päätyttyä
kaupunki tuotti pilotista raportin, jonka mukaan OpenOfficen
käyttöönotto koko virkamieskunnalle tulisi hyvin kalliiksi.
"Kaupungin raportti väittää, että maksaisi 3,4 miljoonaa euroa
vuodessa käyttää OpenOfficea. Luku vaikuttaa yllättävän isolta
ja raportti ei selosta, miten lukuun on päädytty," sanoo Otto
Kekäläinen, Euroopan vapaiden ohjelmien säätiö (Free Software
Foundation Europe, FSFE), Suomen paikalliskoordinaattori. "Ilman
tarkkoja tietoja, luku vaikuttaa perusteettomalta." Ilmeisesti
Helsingin hallinto ei raporttia laatiessaan edes ollut yhteydessä
yleisiin OpenOffice-palveluiden tarjoajiin tiedustellaakseen hintoja.
--


Applying
msg.message_body = textwrap.fill(msg.message_body_unwrapped, 75, break_long_words=False, replace_whitespace=False)

--
*Maksaako
riippuvuus yksittäisestä ohjelmistoyritykstä Helsingille vuosittain
3,4 miljoonaa euroa?*


Helsingin kaupungin raportti OpenOffice-
pilottihankkeesta tuottaa kaupunkilaisille enemmän kysymyksiä kuin
vastauksia. Kaupunki kokeili avoimen lähdekoodin
hyötyohjelmistopakettia kaupunginvaltuuston jäsenten kannettavissa
tietokoneissa kymmenen kuukauden ajan vuonna 2011. Ohjelmistopaketti
sai käyttäjiltä laajan hyväksynnän. Kokeilun päätyttyä
kaupunki tuotti pilotista raportin, jonka mukaan OpenOfficen
käyttöönotto koko virkamieskunnalle tulisi hyvin kalliiksi.
"Kaupungin raportti väittää, että maksaisi 3,4 miljoonaa euroa
vuodessa käyttää OpenOfficea. Luku vaikuttaa yllättävän isolta
ja raportti ei selosta, miten lukuun on päädytty," sanoo Otto
Kekäläinen, Euroopan vapaiden ohjelmien säätiö (Free Software
Foundation Europe, FSFE), Suomen paikalliskoordinaattori. "Ilman
tarkkoja tietoja, luku vaikuttaa perusteettomalta." Ilmeisesti
Helsingin hallinto ei raporttia laatiessaan edes ollut yhteydessä
yleisiin OpenOffice-palveluiden tarjoajiin tiedustellaakseen hintoja.
--

In case this bug report form wraps the text, you can also view the it at pastebin: http://pastebin.com/y6icAJC6
History
Date User Action Args
2012-04-12 06:56:01ottosetrecipients: + otto, gvanrossum, gward, georg.brandl, terry.reedy, mark.dickinson, tlynn, palfrey, jerith, mrabarnett, BreamoreBoy
2012-04-12 06:56:01ottosetmessageid: <1334213761.91.0.764216809137.issue1859@psf.upfronthosting.co.za>
2012-04-12 06:56:01ottolinkissue1859 messages
2012-04-12 06:56:01ottocreate